fptl.net
当前位置:首页 >> C语言 用指针与函数 输入一组字母并将其倒过来输出 >>

C语言 用指针与函数 输入一组字母并将其倒过来输出

#include #define NUM_WORD 100; void print(char* arr,int len) { for(int i = 0; i < len;++i) { printf("%c ",arr[i]); } printf("\0"); } void sort(char* arr,int len) { if(arr == NULL || len =0 ;--i) arrTemp[i] = *arr++; for(int i =...

#include "stdio.h" #include void main() { char *p,a[200],b[200]; int i,m; p=a; printf("\nEnter a string:\n"); gets(a); m=strlen(a); p=p+m-1; for(i=0;i

#include int j=0,k=0,l=0; int main() {char a[100],*p; void can(char *p); printf("输入一个字符串"); p=a; gets(a); can(p); printf("大写字母%d个\n",j); printf("小写字母%d个\n",k); printf("数字%d个\n",l);return 0;} void can(char *p...

#include "stdio.h"void fun(int *p,int n);void main(){int a[5]; fun(a,5); } void fun(int *p,int n) { int *ptemp=p; for(;p

#include int main(){char str[]="computer";char *p;for(p=str;*p!='\0';p+=2)printf("%c",*p);printf("\n");}//运行结果F:\c_work>a.execmue

#include #include void ex(int num[], int n); int main() { int i; int n; int * num; printf("输入个数\n"); scanf("%d", &n); num = (int*)malloc( sizeof(int) * n ); printf("\n输入数组\n"); for(i=0;i

1 输入字符串; 2 调用函数进行翻转,可以通过将对称位置字符交换值实现; 3 输出结果。 代码如下: void revers(char *s){ char *p=s,c; while(*p)p++; p--; while(p>s) { c = *p; *p = *s; *s = c; }}int main(){ char s[100]; scanf("%s",s);...

void main() { int a[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; int *b; b = (int*)malloc(10*sizeof(int)); for(int i=0; i

#include #define N 10 void reverse(int *a,int n) { int i,k,*p,*q; for ( i=0,p=a,q=a+n-1;i

这里只给出函数定义代码: char* cast(char *pString) { int length=strlen(pString); int i=0; for(;i='a'&&i[pString]

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fptl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com